مسئولین و کارشناسان
خدیجه سادات حسینی
1392/8/21 سه‌شنبه   خدیجه سادات حسینی
محل كار  مرکز مدیریت شبکه .
سمت  رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه استان
 
تلفن محل كار  02833678980
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد