مسئولین و کارشناسان
خدیجه سادات حسینی
1392/8/21 سه‌شنبه   خدیجه سادات حسینی
محل كار  مرکز مدیریت شبکه استان
سمت  رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی و کارشناس مسئول بهورزی
 
تلفن محل كار  02833678980
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد