مسئولین و کارشناسان
اکرم حمزه
1392/8/18 شنبه   اکرم حمزه
محل كار  دبیرخانه -
سمت  متصدی امور دفتری
نشاني  بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه
تلفن محل كار  02833689877
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم