مسئولین و کارشناسان
عطیه رزازی
1392/8/21 سه‌شنبه   عطیه رزازی
محل كار  واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی
سمت  کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه
 
تلفن محل كار  02833686204
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد