مسئولین و کارشناسان
نرگس زمانی
1394/3/23 شنبه   نرگس زمانی
محل كار  گروه آموزش و ارتقای سلامت -
سمت  کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
نشاني  بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه
تلفن محل كار  028333686204
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس