مسئولین و کارشناسان
نرگس زمانی
1392/8/21 سه‌شنبه   نرگس زمانی
محل كار  گروه آموزش و ارتقای سلامت .
سمت  کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
 
تلفن محل كار  028333686204
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس