مسئولین و کارشناسان
مدد خانی خدایار
1392/9/21 پنجشنبه   علیرضا مددخانی
محل كار  واحد نقلیه
سمت  مسئول نقلیه
 
تلفن محل كار  02833670037
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم