مسئولین و کارشناسان
شیرین نادری
1392/8/17 جمعه   شیرین نادری
 
سمت  مدیر گروه سلامت محیط مرکز بهداشت استان
 
تلفن محل كار  02833678982
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد