مسئولین و کارشناسان
شیرین نادری
1392/9/23 شنبه   شیرین نادری
محل كار  گروه سلامت محیط
سمت  مدیر گروه سلامت محیط و کار
 
تلفن محل كار  02833678982
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد