مسئولین و کارشناسان
یزدی ناهید
1392/9/23 شنبه   دکتر ناهید یزدی
محل كار  حوزه مدیریت
سمت  معاون فنی مرکز بهداشت استان - مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت
 
تلفن محل كار  02833686201- 02833686202
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای پزشکی عمومی - MPH
سوابق كاري 
84 لغایت 86 مسئول مرکزبهداشتی درمانی روستایی - 87 لغایت 90 کارشناس بهداشت آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه - 91 لغایت فروردین99 مدیرگروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه
مهارت ها 

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db  شرح وظایف معاون فنی مرکز بهدشت استان:
  • برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل مدیریتی و فنی واحدهای زیرمجموعه و هماهنگی جهت توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و سایر خدمات مرتبط در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های کشوری.
  • بررسی و تحلیل اطلاعات و شاخص‌های سلامت و بررسی راه‌هایعملی حل مشکلات. 
  • هماهنگی درون بخشی و بین بخشی و نظارت بر اجرای مداخلات ارتقاء دهنده سطح سواد سلامت جامعه و همراهی با مداخلات محیطی دستگاه‌های اجرایی استان برای کاهش عوامل خطر محیطی بیماری‌ها با تأکید بر نقش مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت.
  • جذب و بکارگیری منابع در جهت نیل به اهداف سلامت.