مسئولین و کارشناسان
یزدی ناهید
1392/9/23 شنبه   دکتر ناهید یزدی
محل كار  حوزه مدیریت - گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  معاون فنی مرکز بهداشت استان - مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده
 
تلفن محل كار  02833686201-2
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای پزشکی عمومی - MPH
سوابق كاري 
84 لغایت 86 مسئول مرکزبهداشتی درمانی روستایی - 87 لغایت 90 کارشناس بهداشت آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه - 91 به بعد مدیرگروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه