مسئولین و کارشناسان
صفدر کریمی
1393/8/14 چهارشنبه   صفدر کریمی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
سمت  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 
تلفن محل كار  02833672105
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد