مسئولین و کارشناسان
فاطمه بابایی
1393/8/15 پنجشنبه   فاطمه بابایی
 
سمت  کارشناس مسئول سلامت نوزادان و شیر مادر
 
تلفن محل كار  02833690434
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس