مسئولین و کارشناسان
جواد منهجی
1392/8/20 دوشنبه   جواد منهجی
محل كار  واحد روابط عمومی -
سمت  رابط روابط عمومی معاونت بهداشتی
نشاني  بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه