مسئولین و کارشناسان
شهروز شکری مژدهی
1395/3/23 يكشنبه   شهروز شکری مژدهی
محل كار  واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی
سمت  کارشناس تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه
 
تلفن محل كار  02833686204
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس