مسئولین و کارشناسان
سجاد بحری
1396/2/30 شنبه   سجاد بحری
محل كار  امور مالی
سمت  عامل مدیر مالی
نشاني  بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه
تلفن محل كار  02833675399 - 02833686402
دورنگار  028-33672783
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد حسابداری