مسئولین و کارشناسان
دکتر بهزاد نجف پور
1396/7/27 پنجشنبه   دکتر بهزاد نجف پور
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
سمت  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 
تلفن محل كار  02833672105
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای پزشکی - MPH