مسئولین و کارشناسان
حمید رضا خوشقدم
1396/10/21 پنجشنبه   حمیدرضا خوشقدم
محل كار  امور اداری
سمت  رئیس امور اداری
 
تلفن محل كار  02833690432
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس