مسئولین و کارشناسان
عسکر شریف زاده
1397/2/6 پنجشنبه   عسکر شریف زاده
محل كار  گروه سلامت محیط
سمت  کارشناس سلامت محیط
 
تلفن محل كار  02833690511
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس