مسئولین و کارشناسان
خدیجه افشار
1397/2/6 پنجشنبه   خدیجه افشار
محل كار  گروه سلامت محیط
سمت  کارشناس سلامت محیط
 
تلفن محل كار  02833690167
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس