مسئولین و کارشناسان
غلام اسلامی
1397/2/15 شنبه   غلام اسلامی
محل كار  امور عمومی/ امور دارویی
سمت  مسئول انبارها
 
تلفن محل كار  02833670038
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم