مسئولین و کارشناسان
علی قندیان
1397/2/19 چهارشنبه   علی قندیان
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
سمت  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 
تلفن محل كار  02833672105
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد