مسئولین و کارشناسان
رفعت یاحقی
1397/2/19 چهارشنبه   رفعت یاحقی
محل كار  گروه آموزش و ارتقای سلامت
سمت  رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت
 
تلفن محل كار  02833683204
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس