مسئولین و کارشناسان
مریم مرادی
1397/3/20 يكشنبه   مریم مرادی
محل كار  واحد امور آزمایشگاهها
سمت  کارشناس هماهنگ کننده امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی
 
تلفن محل كار  02833690167
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس