مسئولین و کارشناسان
سیاوش نظری
تدارکات معاونت بهداشتی قزوین
1397/5/11 پنجشنبه   سیاوش نظری
محل كار  امور عمومی
سمت  کارشنا س بودجه - تدارکات
 
تلفن محل كار  02833670034
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس