مسئولین و کارشناسان
نورمحمد جلیلوند
1397/5/11 پنجشنبه   نورمحمد جلیلوند
محل كار  امور عمومی
سمت  کارگزین - تدارکات
 
تلفن محل كار  02833670038
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم