مسئولین و کارشناسان
اکبر بهرامی
1398/1/26 دوشنبه   اکبر بهرامی
محل كار  اداره امور عمومی(توسعه منابع و مشارکت)، حراست
سمت  رابط حراست و سرپرست امور عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه
 
تلفن محل كار  02833686402 - 33672785
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد