مسئولین و کارشناسان
محمدرضا یوسفی
1398/4/1 شنبه   محمدرضا یوسفی
محل كار  گروه سلامت روان اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد
سمت  کارشناس سلامت روان اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد
 
تلفن محل كار  02833690435
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی