جعفري علي
1392/7/10 چهارشنبه   علی جعفری
محل كار  واحد بهداشت حرفه ای -
سمت  کارشناس بهداشت حرفه ای - مسئول وب سایت
 
تلفن محل كار  33686205
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای
سوابق كاري 
-سرپرست و مشاور ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ها و کارخانجات بین سالهای 1377تا 1384 - کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای بویین زهرا - 1377 تا 1379 - کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهید بلندیان - 1379 تا 1384 کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان البرز - 1385 تا 1391 -کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
مهارت ها 
رئوس برنامه ها و مسئولیت ها

 رئوس برنامه ها و مسئولیت های بهداشت حرفه ای :
 • مسئول برنامه صدور مجوز و نظارت بر شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای استان
 • مسئول برنامه صدور مجوز و نظارت بر مطبها، شرکت ها و مراکز تخصصی طب کار استان
 • مسئول برنامه طب کار استان
 • مسئول برنامه نظارت بر خانه ها و مراکز بهداشت کار استان
 • مسئول برنامه کنترل سرب در محیط کار
 • مسئول برنامه کنترل جیوه در محیط کار
 • مسئول برنامه کنترل سیلیس در محیط کار
 • بازرس  مشاغل سخت و زیان آور
 • مسئول اجرای پایلوت سامانه جامع مدیریت  بازرسی بهداشت حرفه ای
 • مسئول برنامه کنترل آزبست در محیط کار
 • مسئول برنامه ایمنی شیمیایی
سایر مسئولیت ها :
 • دبیر کمیته پیشگیری و مبارزه با ارتشای معاونت بهداشتی
 • مدیرسایت اینترنتی معاونت بهداشتی

 
امتیاز دهی