چگینی حبیب اله
1392/7/13 شنبه   حبیب اله چگینی
محل كار  واحد بهداشت حرفه ای -
سمت  کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
 
تلفن محل كار  33686205
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
سوابق كاري 
کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان تاکستان از سال 72 لغایت 85 - معاونت مرکز بهداشت تاکستان با حفظ پست سازمانی - کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای استان قزوین از سال 85 تا حال - عضو کمیته تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین - عضو کمیته انتخاب وانتصاب مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دبیر کمیته مشارکت شبکه بهداشت ودرمان تاکستان - مشاور ایمنی صنایع البرزطی سالهای 73 لغایت 84 - عضو کمیته بدوی بررسی مشاغل سخت وزیان آور استان از سال 85 تاحال - عضو کمیته ارتباط با صنعت دانشگاه از سال 85 تاحال - عضو کمیته آموزش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از تاریخ 23/7/1388 - کارشناس رسمی داد گستری دررشته حوادث ناشی از کار از تاریخ 15/2/89 - عضو کمیته اجرایی هفتمین همایش سراسری بهداشت وایمنی کار سال 1390- عضو شورای نظارت وارزشیابی عملکرد بهداشت حرفه ای دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سال 1389 - عضو کمیته نظام مشارکت مرکز بهداشت استان قزوین از تاریخ 1/3/91 - عضو کمیته استانداردسازی واحدهای بهداشتی درمانی استان از تاریخ 29/3/92 -
 

 رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • مسئول بهداشت حرفه ای استان : پیگیری برنامه های کشوری بهداشت حرفه ای(کنترل صدا- بقا- تربیت بهگر- بازرسی کارگاهها –بهداشت کشاورزی-.......) و برنامه ریزی وهدایت نیروههای بهداشت حرفه ای در جهت اهداف سلامت نیروی کار
 
امتیاز دهی