شاهری ابوالحسن
1392/7/13 شنبه   ابوالحسن شاهری
محل كار  واحد بهداشت حرفه ای -
سمت  کارشناس بهداشت حرفه ای
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
سوابق كاري 
اشتغال در واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی استان قزوین از ابتدای سال 1379
مهارت ها 
رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  •  ارگونومی
  •  روشنایی محیط کار
  • بهداشت پرتوکاران
  • بهداشت حرفه ای بیمارستانها
  • ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها
 
امتیاز دهی