دکتر حمید رضا نجاری
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1392/8/20 دوشنبه   دکتر حمیدرضا نجاری
 
سمت  معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان قزوین
 
تلفن محل كار  02833686201
 
 
 
سوابق تحصيلي 
MD-MPH