دکتر اسماعیل کلهر
1392/8/20 دوشنبه   دکتر اسماعیل کلهر
محل كار  حوزه مدیریت .
سمت  معاون اجرایی مرکز بهداشت استان
 
تلفن محل كار  02813686201-2
 
 
 
 
 
 

سوابق و مسئولیت های قبلی:

عنوان

دستگاه

تاریخ انتصاب

رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین

مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین

1392

معاون فنی معاونت بهداشتی

معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1391

مسئول امور عمومی معاونت بهداشتی

معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1390

کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریها

مرکز بهداشت شهیدبلندیان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1383

کارشناس گسترش شبکه

مرکز بهداشت شهیدبلندیان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1382

کارشناس مسئول امور دارویی

مرکز بهداشت شهیدبلندیان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1380

پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان

مرکز بهداشت شهیدبلندیان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1379

مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی ارکن کرد

مرکز بهداشت شهیدبلندیان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1377