آیکون عکس پرسنلی
1392/8/20 دوشنبه   مریم السادات بابایی
محل كار  دبیرخانه -
سمت  متصدی امور دفتری
 
تلفن محل كار  33689877
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم
سوابق كاري 
15 سال
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • انجام امور دبیرخانه
 
امتیاز دهی