آیکون عکس پرسنلی
1392/9/20 چهارشنبه   زهرا برجی خانی اوانکی
محل كار  واحد آمار و فن آوری اطلاعات -
سمت  کارشناس آمار و مدارک پزشکی
 
تلفن محل كار  33690166
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس مدارک پزشکی
 
 

 
امتیاز دهی