آیکون عکس پرسنلی
1392/8/20 دوشنبه   اکبر بهرامی
محل كار  اداره امورعمومی(توسعه منابع و مشارکت) . حراست
سمت  مدیر امور عمومی - رابط حراست
 
تلفن محل كار  02833686402