آیکون عکس پرسنلی
1392/8/20 دوشنبه   اکبر بهرامی
محل كار  اداره امورعمومی(توسعه منابع و مشارکت) .
سمت  مدیر امور عمومی
 
تلفن محل كار  33690432
 
 
 
 
 
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :

 • - نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدها
 • - صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • - تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های داخلی مربوطه
 • - شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات و تهیه گزارشات لازم
 • - سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • - برنامه ریزی و تشخیص و سرپرستی امور مختلف توسعه منابع و مشارکت عمومی
 • - تایید پاس اداری و مرخصی تا یک روز پرسنل
 • - تائید برگه ماموریت کارکنان در محل مربوطه
 • - نظارت و تایید کلیه امور مربوط به خریدها، حواله ها، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و امکانات
 • - بازدید اداری و پایش های استانی از مراکز تحت پوشش استان و ارائه گزارش مربوطه
 • - انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مقام مافوق

 
امتیاز دهی