پورمحمد مقصود
1392/8/21 سه‌شنبه   مقصود پورمحمدی برسری
محل كار  مرکز مدیریت شبکه .
سمت  مسئول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
فوق دیپلم
سوابق كاري 
19سال
 

شرح وظایف : 

 • بهره‌گیری از داده‌های آماری جمع‌آوری شده به منظور برنامه‌ریزی سالانه
 • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی
 • نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی
 • تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه‌ها
 • توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی
 • ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی
 • پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه
 • تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی
 • برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی مسائل فنی و مدیریت
 • گزارش تنگناها و نارسائی‌های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
 • مشارکت و پیگیری پروژه‌های مربوط به سیستم خدمات بهداشتی
 • مشارکت در ادغام طرحها و پیگیری در اجرای صحیح طرح
 • بررسی و تعین ضوابط استاندارد های تطبیق متناسب حجم خدمات با توان علمی نیروی انسانی بر حسب رده خدمات و جمعیت تحت پوشش هر واحد
 • اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده در استان
 • برنامه ریزی و شرکت در پایش ستادی ؛ بیمه روستایی و جمع بندی پایشها
 • تحلیل پسخوراند پایشهای شهرستانی
 • تخصیص اعتبارات بیمه روستایی بر اساس سرانه
 • تشکیل کمیته استانی بیمه روستایی
 • شرکت در کمیته اجرایی شهرستانها
 • یکسان سازی چک لیست های پایش
 • اجرای آموزش مجازی پزشکان خانواده
 
امتیاز دهی