آیکون عکس پرسنلی
1392/8/21 سه‌شنبه   زهرا پیشدادیان
محل كار  واحد بهداشت محیط -
سمت  کاردان بهداشت محیط
 
تلفن محل كار  33690167
 
 
 
 
 
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :

  • مسئول آزمایشگاه شیمی آب
 
امتیاز دهی