عطیه رزازی
1392/8/21 سه‌شنبه   عطیه رزازی
محل كار  واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی
سمت  کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه
 
تلفن محل كار  02833686204
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه از دانشگاه علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه تهران
سوابق كاري 
مرکز بهداشت شرق تهران( 80-82) ، بیمارستان خیریه رحیمیان(84-86) ، شبکه بهداشت و درمان تاکستان(86-91) ، مرکز بهداشت بلندیان(91-92) ، معاونت بهداشتی ( 92 تا کنون
 

رئوس برنامه ها و مسئولیتها:
 
  1.    هماهنگ کننده کمیته های درون و برون بخش دانشگاه در استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی
  2. برنامه ریزی و سیاستگذاری تغذیه (آموزش، پژوهش، طراحی مداخلات موثر، پایش و ارزشیابی) در گروه های سنی (کودکان، مادران باردار، میانسالان و سالمندان و سنین مدرسه) ، تغذیه در بیماریهای غیر واگیر، نظام دیده بانی غذا و تغذیه
  3. برنامه ریزی و سیاستگذاری کاهش و پیشگیری از بیماری های مرتبط با تغذیه (بیماری های غیرواگیر)
  4. برنامه ریزی و سیاستگذاری کاهش و پیشگیری از کمبود ریزمغذی ها(IDD، IDA، Zn، Ca، V.Dو ...) 
  5. مدیریت تغذیه در بلایا
  6. برنامه بهبود کیفیت غذادر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی(برنامه ریزی و طراحی مداخلات موثر بر بهبود کیفیت غذا، نظارت و پایش، ارزشیابی طبق تفاهم نامه مدیریت بهداشت محیط معاونت)
  7. اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت
  8. برنامه ریزی بازآموزی و ارتقاء رتبه علمی کارشناسان تغذیه حوزه معاونت بهداشتی
  9. برنامه ریزی ار تقاء سواد تغذیه ای جامعه
 
امتیاز دهی