نرگس زمانی
1392/8/21 سه‌شنبه   نرگس زمانی
محل كار  گروه آموزش و ارتقای سلامت .
سمت  کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
 
تلفن محل كار  333686204
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس بهداشت عمومی
 
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها:
 • اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت همکاری در نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت منطقه
 • طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در منطقه
 • جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 • همکاری و مشارکت با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه
 •  ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
 • کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی منطقه
 •  همکاری باسایر واحدهای حوزه معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت منطقه
 • حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه
 • مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
 • همکاری با دانشگاه علوم پزشکی در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید
 • جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار فعالیت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه
 
امتیاز دهی