علیجانی هاشم
1392/8/21 سه‌شنبه   هاشم علیجانی
محل كار  مرکز مدیریت شبکه .
سمت  میر مرکز مدیریت شبکه
 
تلفن محل كار  33686200
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس
سوابق كاري 
25 سال
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :

 • بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های درمانی
 • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
 • ایجاد زیر ساخت های لازم جهت اجرای پرونده الکترونیک سلامت
 • بسترسازی جهت اجرای برنامه پزشک خانواده مطابق با دستورالعمل و ضوابط ابلاغی از سوی وزارت متبوع
 • پیگیری وپیشنهاد برون بخشی خدمات به بخش خصوصی
 • تشکیل کمیته ها ی آموزش ، اطلاع رسانی ، فن آوری اطلاعات و......، ستاد راهبردی واجرایی برنامه پزشک خانواده نظام ارجاع
 • بازنگری ساختار طرحهای گسترش و چارت تشکیلاتی واحدهای بهداشتی درمانی مطابق با شرایط و موقعیت مناطق
 • تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه
 • نظارت بر واحد های بهداشتی سطوح میانی و محیطی (مرکزبهداشت شهرستان ،خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانیشهری وروستایی)
 • تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ،ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی
 • توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع و نظارت مداوم آن
 • ارزشیابی خدمات واحد های بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها
 • پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ،نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
 • تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگر های بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ،تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی
 • برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق وزارت متبوع تعیین می گردد
 • نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهر و روستا
 • هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه
 • گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب به مقامات مافوق
 • مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی (نظیر و ....
 • تهیه و ابلاغ ضوابط ، استاندارها درباره نظام بهداشتی ،تکنولوژی خدمات بهداشتی و تحقیقات کاربردی
 • عرضه و انعکاس دستاوردها ی بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه
 • پیشنهاد ]اولویت بندی جهت احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی
 • مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
 
امتیاز دهی