فیض الهی صفر
1392/10/19 پنجشنبه   صفر فیض الهی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
سمت  کارشناس مبارزه با بیماریها – معاونت بهداشتی
 
تلفن محل كار  33672105
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کاردانی مبارزه با بیماریها و کارشناسی بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
سوابق كاري 
21سال و 6 ماه : با عنوان کاردان مبارزه بابیماریها در مرکز بهداشتی درمانی رازمیان (5 سال) با عنوان کارشناس مبارزه بابیماریها درستاد مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین (1سال) با عنوان کارشناس مبارزه بابیماریها درستاد معاونت بهداشتی دانشگاه (15سال و 6 ماه)
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها:
کارشناس برنامه واکسیناسیون علیه بیماریهای هدف EPI
کارشناس برنامه مراقبت عوارض نامطلوب واکسیناسیون AEFI
کارشناس برنامه مراقبت تزریق ایمن
کارشناس برنامه مراقبت بیماریهای روده ای ( طغیان بیماریهای ناشی از آب و غذا ،اسهال های خونی، تیفویید ،بوتولیسم ، التور و... )
کارشناس نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
فوکال پوینت اجرایی مراقبت های بهداشتی در جمعیت مهاجرین (اتباع خارجی)
کارشناس برنامه پدیکولوزیس و بورلیازیس
کارشناس برنامه مراقبت مارگزیدگی و عقرب گزیدگی
 
امتیاز دهی