مدد خانی خدایار
1392/9/21 پنجشنبه   مددخانی علیرضا
محل كار  واحد نقلیه
سمت  مسئول نقلیه
 
تلفن محل كار  02833670037 (داخلی 274)
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی