آمنه احدی زاده
1392/10/19 پنجشنبه   آمنه احدی زاده
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس بیماریهای غیرواگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس