مصطفایی
1392/10/19 پنجشنبه فهیمه مصطفایی  فهیمه مصطفایی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسا نس بهداشت عمومی ازدانشگاه شهید بهشتی
سوابق كاري 
ازسال 1366 الی 1379 مربی ومدیر مرکز آموزش بهورزی تاکستان از نیمه دوم سال 1379 تاکنون کارشناس بیماریهای غیر واگیرمرکز بهداشت استان
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور- غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان-  طرح جامع ژنتیک- ساماندهی بیماران فنیل کتونوری (PKU) –غربالگری بیماری فنیل کتونوری (PKU)
 
امتیاز دهی