ناجی
1392/9/23 شنبه   فاطمه ناجی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس بیماریهای غیر واگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد