نادری شیرین
1392/9/23 شنبه   شیرین نادری
محل كار  واحد بهداشت محیط
سمت  کارشناس مسئول بهداشت محیط
 
تلفن محل كار  02833678982
 
 
 
 
سوابق كاري 
کاردانی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارشناسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره بهداشت عالی عمومی (MPH) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
کارشناس مسئول بهداشت محیط استان
کارشناس آب و فاضلاب
 
امتیاز دهی