علي طايفه
1392/10/19 پنجشنبه   علی طایفه
محل كار  واحد سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد
سمت  کارشناس مسئول واحد سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد
 
تلفن محل كار  33690435
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کاردانی وکارشناسی بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
سوابق كاري 
22سال با عناوین کاردان مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشتی درمانی روستایی، کارشناس مبارزه با بیماریهای ستاد شهرستان، کارشناس مسئول واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریهای ستاد شهرستان وکارشناس مبارزه با بیماریهای ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه (6سال در مراکز محیطی و16سال در ستاد)
 

 
امتیاز دهی