خانم دكتر شيوا لقايي
1392/10/19 پنجشنبه   دکتر شیوا لقایی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
سمت  مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 
تلفن محل كار  33672105
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین- MPH(گواهی عالی بهداشت عمومی)از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق كاري 
پزشک و مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستائی قلعه هاشم خان( شهرک مدرس) 1376- کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا از 1377تا مرداد 1384 – پزشک هماهنگ کننده سل شهرستان بوئین زهرا با حفظ سمت از 1377تا1379- پزشک تالاسمی شهرستان بوئین زهرا با حفظ سمت از 1377تا 1378- پزشک معتمد شهرستان بوئین زهرا با حفظ سمت از شهریور 1377تا 1380- پزشک نظام وظیفه شهرستان بوئین زهرا با حفظ سمت از مهر 1377تا 1380- معتمد محلی مشارکت های مردمی بهزیستی شهرستان بوئین زهرا با حفظ سمت از1381تا مرداد1384- پزشک هماهنگ کننده سل دانشگاه علوم پزشکی قزوین(استان) ازشهریور 1384تا فروردین 1385- کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین(استان)از فروردین 1385 تا دی 1385- مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی قزوین(استان)از دی 1385 تا کنون
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
مدیریت اجرای53 برنامه ملی پیشگیری و مبارزه با بیماریها در سطح استان بر اساس دستورالعمل های کشوری، اهداف برنامه استراتژیک دانشگاه ، معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان شامل :کنترل سل،حذف جذام،حذف سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی،حذف کزاز نوزادی،مراقبت مننژیت،حذف مالاریا،مراقبت آنفلوانزا،کنترل سیاه سرفه، کنترل دیفتری،کنترل کزاز بالغین،حذف سرخک،ریشه کنی فلج اطفال،مراقبت مارگزیدگی و عقرب گزیدگی،مراقبت بوتولیسم،مراقبت پدیکولوزیس،کنترل عفونتهای بیمارستانی، مراقبت پیامدهای نامطلوب واکسیناسیون (AEFI)،مراقبت اسهال های خونی،کنترل وبا،کنترل تیفوئید،مراقبت تب های راجعه،تزریق ایمن،گسترش ایمنسازی (EPI )،مراقبت بیماریهای آمیزشی (STI)،کنترل HIV/AIDS،مراقبت هپاتیتهای ویروسی،کنترل هاری،کنترل بروسلوز،کنترل لشمانیوز جلدی و احشائی،مراقبتCCHF، زنجیره سرما،مهاجرین و پناهندگان، کنترل اپیدمی ها،مراقبت طغیان های ناشی از بیماریهای منتقله از آب و غذا،پیشگیری از سوانح و حوادث  خانگی در مناطق روستائی، ثبت مصدومین در بیمارستانها،جامعه ایمن در شهرستان منتخب (تاکستان)،پیشگیری وکنترل فشار خون بالا در مناطق روستایی،پیشگیری و کنترل دیابت در مناطق روستایی،نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر،ثبت سکته های قلبی، کنترل دیابت در شهر، پیشگیری از بروز موارد جدید بتا تالاسمی ماژور،غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان،غربالگری فنیل کتونوری (PKU)، کنترل بیماریهای تنفسی آسم و COPD، طرح جامع ژنتیک، غربالگری سرطان های کولورکتال و ثبت سرطانها.
 
امتیاز دهی