استعمال دخانیات، مبتلا شدن به عفونت¬ها و نوع سبک زندگی، عوامل عمده سرطان هستند
1392/10/18 چهارشنبه   صفدر کریمی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
سمت  کارشناس مبارزه با بیماریها
 
تلفن محل كار  33686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کاردانی مبارزه با بیماریها – کارشناسی بهداشت عمومی –کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
سوابق كاري 
کاردان مبارزه با بیماریهای زیاران از سال 1369تا1374-کارشناس مبارزه با بیماریها ستاد ابیک از سال 1375تا 1378 کارشناس مبارزه با بیماریهای ستاد مرکز بهداشت شهید بلندیان از سال 1379تا 1391- از سال 1391تا کنون در معاونت بهداشتی کارشناس برنامه ملی ثبت سرطانها ، غربالگری سرطان های کولورکتال، سوانح و حوادث ، جامعه ایمن وزنجیره سرما
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
کارشناس برنامه های :
 1-برنامه ملی ثبت سرطانها.
 2-پیشگیری از سوانح و حوادث  خانگی در مناطق روستائی
3- ثبت مصدومین دربیمارستانها
4-جامعه ایمن در شهرستان منتخب (تاکستان)
5-غربالگری سرطان های کولورکتال
6- زنجیره سرما
 
امتیاز دهی