فاطمه بابایی
1392/11/27 يكشنبه   فاطمه بابایی
محل كار  گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  کارشناس کودکان- ترویج تغذیه با شیر مادر – کارشناس سلامت نوزادان
 
تلفن محل كار  02833690434
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس