اکرم باحجب مقنیان
1394/3/18 دوشنبه   اکرم باحجب مقنیان
 
سمت  کارشناس بهداشت محیط
 
تلفن محل كار  02833678982
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها:
کارشناس آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان
مسئول آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان
 
امتیاز دهی