آیکون عکس پرسنلی
1395/6/10 چهارشنبه   زهرا فتاحی
محل كار  مرکز مدیریت شبکه
سمت  مسئول برنامه های تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر » و « مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی »
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرح وظایف:
 
 
 • تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه‌ها
 • توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی در مناطق شهری
 • ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی
 • پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه
 • برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی مسائل فنی و مدیریت
 • نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در به کارگیری نیروی انسانی شهر
 • برنامه ریزی و شرکت در پایش ستادی ؛ و جمع بندی پایشها
 • تحلیل پسخوراند گزارش ها و پایشهای شهرستانی
 • تشکیل کمیته استانی برنامه تامین مراقبتهای اولیه سلامت
 • توسعه کمی برنامه داوطلبان سلامت
 • -توسعه کیفی برنامه داوطلبان سلامت (توانمند سازی داوطلبان سلامت درابعاد علمی ، اجتماعی ،فرهنگی )
 • -توسعه کمی وکیفی برنامه داوطلبان سلامت متخصص (توانمندسازی داوطلبان متخصص )
 • -توانمندسازی کارشناسان واحد جلب مشارکتهای مردمی ومربیان برنامه داوطلبان سلامت
 • -ساماندهی مشارکت داوطلبان سلامت در شورای مشارکت مردمی
 
امتیاز دهی