سعید مافی
1396/2/30 شنبه   سعید مافی
محل كار  امور مالی
سمت  رئیس حسابداری
 
تلفن محل كار  02833672106
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس