تازه‌های امور آزمایشگاه‌ها
1399/1/30 شنبه
پیام تبریک روز آزمایشگاه
روز علوم آزمایشگاهی بر تلاش‌گران، دیده‌بانان دلسوز و گمنام سلامت جامعه آزمایشگاهی گرامی باد.
1399/1/18 دوشنبه
راهنمای پیشگیری و کنترل کووید19 برای کارکنان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و تحقیقاتی
1398/12/24 شنبه
مدیریت رخداد ریختن – پاشیدن مواد آلوده
فیلم آموزشی4
1398/12/24 شنبه
روش استاندارد انتقال نمونه‌های عفونی
فیلم آموزشی3
1398/12/24 شنبه
چگونگی نمونه برداری از اوروفارنکس و نازو فارنکس
فیلم آموزشی2
1398/12/24 شنبه
استفاده از پوشش‌ها و وسایل حفاظت فردی
فیلم آموزشی1
1398/11/27 يكشنبه
مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی
به حداقل‌رساندن خطاهای آزمایشگاه، برای اخذ نتیجه قابل قبول
1398/9/25 دوشنبه
چک لیست‌های جدید آزمایشگاه‌های سل
تشخیص صحیح و به هنگام بیماری سل، در آزمایشگاه‌های بهداشتی
1398/6/24 يكشنبه
فیلم آموزشی نحوه جداسازی و بسته‌بندی نمونه‌های آزمایشگاهی دیابت
جهت مطالعه مشاهده‌ای جمعیت محور مراقبت دیابت در ایران
1398/6/24 يكشنبه
فایل آموزشی نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی
جهت مطالعه مشاهده‌ای جمعیت محور مراقبت دیابت در ایران
1398/6/3 يكشنبه
فرایندهای خدمات واحد آزمایشگاه استان
1398/5/30 چهارشنبه
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی آزمایشگاه‌های بهداشتی
با کمی‌کردن ارزیابی‌ها، امکان مقایسه وضعیت هر آزمایشگاه در زمان‌های متفاوت امکان پذیر می‌گردد.